เงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค. - ช.พ.ส.
ประจำเดือน กันยายน 2557
ช.พ.ค.
515
บาท
ช.พ.ส.
246
บาท

โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.ไม่เกิน 3 ล้าน
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ตารางการผ่อนชำระ
ตารางการชำระเบี้ยประกันภัย
แบบฟอร์มคำขอกู้เงิน ช.พ.ค.
        การตรวจสอบเอกสารคำขอกู้และหลักฐาน
        เอกสารหมายเลข 1
       เอกสารหมายเลข 2
       เอกสารหมายเลข 3
        เอกสารหมายเลข 4
        เอกสารหมายเลข 5
        เอกสารหมายเลข 6
        เอกสารหมายเลข 7
        เอกสารหมายเลข 8
        เอกสารหมายเลข 9
        เอกสารหมายเลข 10
        เอกสารหมายเลข 11
        เอกสารหมายเลข 12
ดาวน์โหลดเอกสารคำขอกู้ทั้งชุด


 

 

ประกาศรายชื่อสมาชิก ชพค.-ชพส.ค้างชำระเงินสงเคราะห์ ตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ปรับปรุงหลังเกณฑ์เงื่อนไขโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.
รายละเอียด
การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ
รายละเอียด
การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2557
รายละเอียดเพิ่มเติม

ทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนโรงเรียนเพื่อสนับสนุนสมาชิกโครงการพัฒนาชีวิตครู ประจำปี พ.ศ.2557
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
Otep Mail
E-Office สพป.ชพ.1 (เก่า)
E-Office สพป.ชพ.1
E-Office สพป.ชพ.2
ระบบสารสนเทศ
เว็บไซต์
สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
สพป.ชพ.1
สพป.ชพ.2
สกสค.จ.ระนอง
 
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
Website Counter
 
 
 
แบบฟอร์มสมัครสมาชิก ช.พ.ค.
ใบสมัครสมาชิก
ใบรับรองแพทย์
หนังสือรับรองผู้บังคับบัญชา
หนังสือยินยอมหักบัญชีเงินฝาก
การขอรับเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.
หนังสือรับรองขอรับค่าจัดการศพ ช.พ.ค.5
สำเนามรณะบัตร 2 ฉบับ พร้อมฉบับจริง
สำเนาทะเบียนบ้านประทับตราตาย 2 ฉบับ
สำเนาบัตร ทะเบียนบ้านของทายาท
สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
การขอรับเงินสงเคราะห์ ช.พ.ค.
มรณะบัตร1 ฉบับ
ทะเบียนบ้านประทับตราตาย 1 ฉบับ
สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 1 ฉบับ
 
แบบฟอร์มสมัครสมาชิก ช.พ.ส.
ใบสมัครสมาชิก ช.พ.ส.
ใบรับรองแพทย์
หนังสือรับรองผู้บังคับบัญชา
การขอรับค่าจัดการศพ ช.พ.ส.
เอกสารประกอบการขอรับค่าจัดการศพ ช.พ.ส.
สำเนามรณะบัตร 1 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้านประทับตราตาย 1 ฉบับ
สำเนาทะเบียนสมรส 1 ฉบับ
การขอรับเงินสงเคราะห์ ช.พ.ส.
เอกสารประกอบการขอรับเงินสงเคราะห์ ช.พ.ส.
สำเนามรณะบัตร 1 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้านประทับตราตาย 1 ฉบับ
สำเนาทะเบียนสมรส 1 ฉบับ
กรณีคู่สมรสตามใบสมัครนำเอกสารเพิ่มเติม
สำเนาบัตรประชาชนของคู่สมรส 1 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรส 1 ฉบับ
 
ตรวจสอบเงินสงเคราะห์ย้อนหลัง

 

รูปกิจกรรมการมอบทุนการศึกษามูลนิธช่วยการศึกษา
บุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางสาวปลายฝัน รักษ์รงค์ บุตรของ
นางกนกวรรณ บุญธรรม