เงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค. - ช.พ.ส.
ประจำเดือน สิงหาคม 2556
ช.พ.ค.
453
บาท
ช.พ.ส.
256
บาท

โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.ไม่เกิน 3 ล้าน
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ตารางการผ่อนชำระ
ตารางการชำระเบี้ยประกันภัย
แบบฟอร์มคำขอกู้เงิน ช.พ.ค.
        การตรวจสอบเอกสารคำขอกู้และหลักฐาน
        เอกสารหมายเลข 1
       เอกสารหมายเลข 2
       เอกสารหมายเลข 3
        เอกสารหมายเลข 4
        เอกสารหมายเลข 5
        เอกสารหมายเลข 6
        เอกสารหมายเลข 7
        เอกสารหมายเลข 8
        เอกสารหมายเลข 9
        เอกสารหมายเลข 10
        เอกสารหมายเลข 11
        เอกสารหมายเลข 12
ดาวน์โหลดเอกสารคำขอกู้ทั้งชุด


 

 

การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. กรณีพิเศษ
รายละเอียด
ปรับปรุงหลังเกณฑ์เงื่อนไขโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.
รายละเอียด
ประกาศมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การให้ทุนการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ 4) ปีการศึกษา 2556
รายละเอียด
ประกาศ แจ้งเปลี่ยนที่ทำการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชุมพร
รายละเอียด
 
Otep Mail
E-Office สพป.ชพ.1 (เก่า)
E-Office สพป.ชพ.1
E-Office สพป.ชพ.2
ระบบสารสนเทศ
เว็บไซต์
สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
สพป.ชพ.1
สพป.ชพ.2
สกสค.จ.ระนอง
 
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
Website Counter
 
 
 
แบบฟอร์มสมัครสมาชิก ช.พ.ค.
ใบสมัครสมาชิก
ใบรับรองแพทย์
หนังสือรับรองผู้บังคับบัญชา
หนังสือยินยอมหักบัญชีเงินฝาก
การขอรับเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.
หนังสือรับรองขอรับค่าจัดการศพ ช.พ.ค.5
สำเนามรณะบัตร 2 ฉบับ พร้อมฉบับจริง
สำเนาทะเบียนบ้านประทับตราตาย 2 ฉบับ
สำเนาบัตร ทะเบียนบ้านของทายาท
สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
การขอรับเงินสงเคราะห์ ช.พ.ค.
มรณะบัตร1 ฉบับ
ทะเบียนบ้านประทับตราตาย 1 ฉบับ
สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 1 ฉบับ
 
แบบฟอร์มสมัครสมาชิก ช.พ.ส.
ใบสมัครสมาชิก ช.พ.ส.
ใบรับรองแพทย์
หนังสือรับรองผู้บังคับบัญชา
การขอรับค่าจัดการศพ ช.พ.ส.
เอกสารประกอบการขอรับค่าจัดการศพ ช.พ.ส.
สำเนามรณะบัตร 1 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้านประทับตราตาย 1 ฉบับ
สำเนาทะเบียนสมรส 1 ฉบับ
การขอรับเงินสงเคราะห์ ช.พ.ส.
เอกสารประกอบการขอรับเงินสงเคราะห์ ช.พ.ส.
สำเนามรณะบัตร 1 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้านประทับตราตาย 1 ฉบับ
สำเนาทะเบียนสมรส 1 ฉบับ
กรณีคู่สมรสตามใบสมัครนำเอกสารเพิ่มเติม
สำเนาบัตรประชาชนของคู่สมรส 1 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรส 1 ฉบับ
 
ตรวจสอบเงินสงเคราะห์ย้อนหลัง